RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 1. RODO jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Z.T.P - z siedzibą w Katowicach ul.Cicha 10 40-116, adres e-mail: sekretariat@ztp.katowice.pl, tel. 32-259-80-94, zwany dalej „Administratorem”.
 3. W zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych może następować:

  1. dla celów zawarcia i realizacji umów w przedmiocie świadczenia usług przewozu osób i mienia oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem takiej umowy;
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków (np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielanie odpowiedzi na reklamacje);
  3. w celach rekrutacji pracowników na podstawie dobrowolnej zgody przez Państwa wyrażonej;

  4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, właściwej organizacji pracy oraz właściwej obsługi klientów w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  5. W celu zapewnienia właściwej jakości obsługi naszych klientów oraz wykonywania uprawnień wynikających z prawa pracy rozmowy telefoniczne, które dotyczą wykonywania zawartej umowy lub zmierzają do jej zawarcia, są nagrywane.

  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Państwa dane osobowe, o ile tylko to konieczne, przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania (np. obsługują nasze systemy informatyczne). Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.
Nie przekazujemy też Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
W przypadkach określonych prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych odpowiednim organom lub podmiotom, które mają do tego tytuł prawny.
 5. Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i jak długo jest to konieczne do realizacji celów uzasadniających ich przetwarzanie, w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z realizacją umów.
 6. Na podstawie RODO i zasadach w nim określonych mają Państwo prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania (poprawienia),
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,

  5. przeniesienia danych.
  Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych.
Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.